Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla pro užívání internetu v MěK Č. Velenice

27. 1. 2010

 

 

Pravidla pro užívání  internetu a počítačů v MěK Č. Velenice

● Přístup na internet je umožněn zdarma prvních 30 minut všem návštěvníkům (registrovaným i neregistrovaným uživatelům)  MěK České Velenice na vyhrazených počítačích. Po uplynutí 30 minut zaplatí uživatel 1 Kč/ min.(změna byla schválena radou města 14. 8. 2013)
● Uživatelé mají právo používat počítač po dobu dohodnutou s knihovnicí MěK, knihovnice také může dle potřeby dobu strávenou na počítači zkrátit či naopak povolit  prodloužení.

● U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé (výjimku povolí pracovník MěK).

● Je možno používat pouze předinstalovaný software, není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programového vybavení.

● K počítači není dovoleno připojovat jakékoliv zařízení, s výjimkou paměťových zařízení typu USB flash disk,  primárně určených pro přenos dat.

● Jelikož internet v knihovně ze zákona plní zejména funkci  prostředníka   informací pro veřejnost, nedoporučujeme provozovat počítačové hry; není dovoleno navštěvovat  stránky s erotickou a pornografickou tématikou, stránky propagující drogy, násilí, rasismus, stránky národnostně a nábožensky urážející, případně takové informace vytvářet či šířit.

● Informace získané při práci s internetem (počítačem) je možno vytisknout  za příslušný poplatek – černobílý tisk stránka A4 – 2,- Kč, barevná stránka tisk stránka A4 – 5,- Kč. Chcete-li tisknout, klikněte pouze jedenkrát a chvíli vyčkejte, účtujeme i nechtěné výtisky. Tisk vždy předem nahlaste knihovnici.

● Uživatel je povinen respektovat autorskou právní ochranu dat. Získané informace a data (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a ke studijním účelům. Není dovoleno tyto informace jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani počítačovou sítí), prodávat nebo jinak využívat, zvláště ke komerčním účelům.

● Není dovoleno počítač resetovat a vypínat; nestandardní situace počítače (např. chybová hlášení) je třeba okamžitě nahlásit zaměstnanci MěK.

● Uživatelé PC a internetu jsou dále povinni dbát pokynů knihovnice, při jakékoliv nejasnosti si vyžádat pomoc zaměstnance knihovny, neodstraňovat vzniklé závady.

● MěK  neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.

● Uživatel  nese plnou odpovědnost  za  své  případné zásahy do konfigurace počítače, které by mohly ovlivnit fungování počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody, vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky. 

● V případě porušení Pravidel bude uživateli přístup k internetu ukončen. V případě škod, které vzniknou knihovně nedodržením Pravidel, budou požadovány náhrady po uživateli.